Kultura

Msza tekst - Części stałe mszy świętej - Tekst mszy świętej po polsku

Autor Halina Sikora
Halina Sikora14 stycznia 20247 min
Msza tekst - Części stałe mszy świętej - Tekst mszy świętej po polsku

Msza tekst zawiera formuły i treści odmawiane podczas mszy świętej. Stanowią one stałe elementy liturgii, powtarzane na każdej mszy niezależnie od okresu roku liturgicznego. Znajomość tekstu mszy pozwala wiernym aktywnie w niej uczestniczyć, odpowiadając kapłanowi i modląc się razem z nim.

Kluczowe wnioski:

 • Tekst mszy zawiera formuły spowiedzi, modlitwy wiernych, przeistoczenia i inne stałe fragmenty.
 • Znajomość tekstu umożliwia aktywne uczestnictwo wiernych w liturgii mszy świętej.
 • Fragmenty tekstu mszy są powtarzane na każdej mszy, niezależnie od okresu liturgicznego.
 • Tekst mszy zawiera odpowiedzi ludowe, w których głos zabierają wierni obecni na mszy.
 • Artykuł prezentuje pełny tekst stałych części liturgii mszy w języku polskim.

Msza tekst - formuła spowiedzi

Formuła spowiedzi to jeden ze stałych elementów mszy świętej. Jest to modlitwa, podczas której wierni wyznają swoje grzechy i proszą Boga o przebaczenie. Odmawia się ją na początku mszy, zaraz po pozdrowieniu kapłana.

Oto pełny tekst formuły spowiedzi odmawianej po polsku:

Kapłan: Bracia i siostry, uznajmy, że jesteśmy grzeszni, ale mamy nadzieję przebaczenia i miłosierdzia od Boga.

Wierni: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Kapłan: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wierni: Amen.

Jak widać, formuła spowiedzi zawiera wyznanie grzechów, prośbę o wstawiennictwo Maryi i świętych oraz o przebaczenie. To ważny moment, w którym uznajemy naszą grzeszność i pragnienie nawrócenia.

Znaczenie formuły spowiedzi

Wypowiadanie formuły spowiedzi na początku mszy świętej ma głęboki sens. Przychodząc na Eucharystię, spowiadamy się z grzechów i wyrażamy skruchę, aby godnie uczestniczyć w dalszej liturgii.

Publiczne wyznanie win jest też aktem pokory i zawierzenia miłosierdziu Bożemu. Formuła spowiedzi przypomina o tym, że jesteśmy grzesznikami odkupionymi krwią Chrystusa i nieustannie potrzebujemy Bożego miłosierdzia.

Msza tekst - modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych to kolejny stały fragment mszy świętej. Jest to seria wezwań modlitewnych, w których lud Boży przedstawia Bogu swoje prośby.

Modlitwy te zawierają błagania w różnych intencjach: za Kościół, świat, rządzących, ludzi cierpiących, zmarłych itp. Odmawia się je po liturgii słowa, przed przygotowaniem darów.

„Prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby (...) nas wysłuchał przez Chrystusa, Pana naszego” – w tych słowach kapłan zaprasza do modlitwy wiernych.

Wierni odpowiadają: „Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie”. Następnie lektor odczytuje poszczególne wezwania, a lud po każdym z nich powtarza tę samą odpowiedź. Na koniec kapłan głośno modli się do Boga w intencjach wypowiedzianych przez wiernych.

Przykładowa modlitwa wiernych

Oto przykładowy zestaw wezwań, jakie mogą pojawić się w modlitwie powszechnej:

 • Módlmy się za Kościół święty, papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów.
 • Módlmy się za rządzących i sprawujących władzę w naszej ojczyźnie.
 • Módlmy się za tych, którzy na mrozie i śniegu, na drogach i morzach niosą pomoc potrzebującym.
 • Módlmy się za zmarłych parafian, których wspominamy w tym miesiącu.

Modlitwa wiernych pozwala uczestniczyć całemu Kościołowi w składaniu próśb przed Bogiem. Jest wyrazem wiary, że Bóg nas słyszy i może zmienić ludzkie serca oraz losy świata.

Czytaj więcej: Niewiarygodny rekord pierwszotygodniowych sprzedaży zespołu Take That - największy w historii Wielkiej Brytanii!

Msza tekst - przeistoczenie chleba i wina

Słowa przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa to kluczowy moment każdej Mszy Świętej. W trakcie Modlitwy Eucharystycznej kapłan, wypowiadając słowa ustanowione przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, dokonuje przeistoczenia – cudownej zmiany substancji chleba i wina w Ciało i Krew Pana.

Oto formuła przeistoczenia wypowiadana w języku polskim:

Kapłan: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane” (...) „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Przez te ustanowione przez Chrystusa słowa chleb staje się Jego Ciałem, a wino Jego Krwią. Jest to moment, w którym na ołtarzu dokonuje się bezkrwawa Ofiara Chrystusa za grzechy świata.

Po przeistoczeniu Hostię i kielich podnosi się w geście adoracji, a lud odpowiada: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Jest to jedna z odpowiedzi wiernych w liturgii mszy.

Znaczenie przeistoczenia

Przeistoczenie jest samym sercem Ofiary Mszy Świętej. To właśnie w tym momencie Chrystus uobecnia się na ołtarzu pod postaciami chleba i wina. Jego ofiara krzyżowa, złożona raz na Golgocie, staje się aktualna i skuteczna na nowo.

Ze słowami przeistoczenia wiąże się najgłębsza cześć i adoracja Jezusa obecnego na ołtarzu. Stąd podnoszenie konsekrowanego chleba i wina oraz odpowiedź wiernych uznająca realność Ofiary Chrystusa.
Przez przeistoczenie na każdej Mszy Świętej Chrystus na nowo ofiaruje się za nas, przedłużając swoją zbawczą Ofiarę z Krzyża aż do skończenia świata.

Msza tekst - odpowiedzi ludowe

Msza tekst - Części stałe mszy świętej - Tekst mszy świętej po polsku

Ważnym elementem tekstu mszy świętej są odpowiedzi ludowe. Odpowiedzi te stanowią słowa, jakie wierni wypowiadają podczas liturgii w dialogu z kapłanem.

Najczęstsze odpowiedzi ludowe w mszy świętej to:

- „I z duchem twoim” – odpowiedź na pozdrowienie „Pan z wami”

- „Oto słowo Boże” – po odczytaniu Ewangelii

- „Amen” – na zakończenie modlitw i doksologii

- „Baranku Boży...” – podczas łamania chleba eucharystycznego

Wierni wypowiadają też dłuższe formuły, np. wyznanie wiary w Boga w Credo czy odpowiedź po przeistoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu...”, o czym pisaliśmy wcześniej.

Aktywne uczestnictwo ludu Bożego przez odpowiedzi liturgiczne podkreśla wspólnotowy i dialogowy charakter celebracji Eucharystii.

Msza tekst - błogosławieństwo i rozesłanie

Błogosławieństwo i rozesłanie to formuły kończące Mszę Świętą. Kapłan udziela zgromadzonym błogosławieństwa, a następnie odsyła ich ze słowami:

„Idźcie w pokoju Chrystusa” albo „Idźcie, Msza jest skończona”. Lud odpowiada: „Bogu niech będą dzięki”.

Błogosławieństwem na zakończenie Eucharystii kapłan wyprasza dla wiernych łaski Boże do owocnego przeżywania tajemnicy paschalnej w życiu codziennym. Rozesłanie zaś przypomina, że mają oni nieść Chrystusa innym ludziom.

Cały obrzęd końcowy podkreśla misyjny charakter Mszy Świętej. Umacniani Ciałem i Krwią Jezusa jesteśmy posyłani, by dzielić się Nim przez słowo i czyn.

Msza tekst - Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa eucharystyczna to centrum i szczyt Mszy Świętej. Jest to uroczysta modlitwa dziękczynienia składana Bogu Ojcu przez kapłana w imieniu całego ludu.

Zawiera ona słowa ustanowienia Eucharystii, przez które dokonuje się konsekracja – przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Obejmuje także wezwanie do Ducha Świętego, aby przemienił dary.

Istnieje kilka stałych formuł Modlitwy eucharystycznej. W niedzielę zwykle odmawia się Modlitwę pierwszą, kanoniczną. W dni powszednie stosuje się krótsze modlitwy eucharystyczne.

Zawsze jednak Modlitwa eucharystyczna zawiera podstawowe elementy:

 • dialog wstępny i prefację,
 • słowa ustanowienia i konsekrację,
 • anamnezę paschalną (wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania),
 • ofiarowanie Chrystusa Ojcu i wezwania do przyjęcia Ofiary.

Cała Modlitwa eucharystyczna prowadzi do przeistoczenia i uobecnienia Ofiary Krzyża, stanowiąc centrum celebracji misterium Chrystusa w liturgii mszalnej.

Podsumowanie

W artykule omówiono Części stałe mszy świętej tekst, czyli formuły i modlitwy, które powtarzają się w liturgii mszalnej. Przedstawiono kolejno takie elementy jak: formuła spowiedzi, modlitwa wiernych, słowa przeistoczenia, odpowiedzi ludowe, błogosławieństwo i rozesłanie oraz Modlitwę eucharystyczną.

Zaprezentowano pełen Tekst mszy świętej po polsku, dzięki czemu czytelnik może poznać brzmienie Części stałych mszy świętej używanych w polskiej liturgii. Wyjaśniono też znaczenie i cel poszczególnych fragmentów tekstu mszalnego.

Artykuł ma pomóc w zrozumieniu przebiegu mszy świętej i roli, jaką odgrywają w niej wierni. Daje wskazówki, jak korzystać z zamieszczonych tu Części stałych mszy świętej tekstów, aby modlić się razem z kapłanem podczas Eucharystii.

Tekst mszy świętej po polsku przybliża treść modlitw odmawianych wspólnie przez kapłana i lud Boży. Pozwala przeżywać liturgię mszy ze zrozumieniem i owocniej się w nią angażować przez odpowiedzi i śpiewy.

Najczęstsze pytania

Do stałych części mszy świętej należą m.in. formuła spowiedzi, pozdrowienie wiernych, modlitwa dnia, liturgia słowa, modlitwa wiernych, dialog przed prefacją, prefacja, Sanctus, słowa przeistoczenia, Modlitwa Pańska, znak pokoju, modlitwy przed Komunią Świętą.

Tekst mszy świętej po polsku znajdziemy w mszale lub w specjalnych modlitewnikach zawierających formularze mszy niedzielnych i świątecznych. Teksty te są też dostępne w internecie.

Do najważniejszych odpowiedzi ludowych należą: „I z duchem twoim”, „Oto słowo Boże”, „Amen”, „Baranku Boży...”, „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu...”, „Panie, nie jestem godzien...”. Wypowiadane są w kluczowych momentach liturgii.

Modlitwa eucharystyczna to centrum i szczyt mszy świętej. Jest modlitwą dziękczynienia ze słowami konsekracji i przeistoczenia chleba w Ciało Chrystusa, a wina w Jego Krew.

Na końcu mszy kapłan udziela wiernym błogosławieństwa, a następnie odsyła ich słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa” albo „Idźcie, Msza jest skończona”.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. "Hurt" Załogi G: Rozkodowanie emocji zawartych w tekście
 2. 2Koncerty wiolonczelowe: Unikaj wszelkich błędów i rozczarowań
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Biografia Mozarta: życie, dzieła, ciekawostki
 5. Niebywała okazja nabycia legendarnego naszyjnika Elvisa Presleya na aukcji
Autor Halina Sikora
Halina Sikora

Recenzentka koncertów i ekspertka muzyki klasycznej. Moje pióro maluje dźwięki na papierze, analizując dzieła mistrzów. Zapraszam do odkrywania świata dźwięków.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Igor Strawiński - kompozytor awangardowy XX wieku
KulturaIgor Strawiński - kompozytor awangardowy XX wieku

Sylwetka i twórczość Igora Strawińskiego, wybitnego kompozytora awangardowego XX wieku, który wywarł przełomowy wpływ na rozwój muzyki współczesnej. Omówienie najważniejszych dzieł, stylów i współprac artystycznych.