Kultura

Średniowiecze - najważniejsze informacje, początek i koniec w Polsce

Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska24.01.20247 min.
Średniowiecze - najważniejsze informacje, początek i koniec w Polsce

Średniowiecze Notatka to kompleksowy przewodnik po jednej z najciekawszych epok w historii Polski. Dowiesz się kiedy dokładnie rozpoczęło się średniowiecze w naszym kraju, jakie były najważniejsze wydarzenia i postacie tego okresu, jak rozwijała się kultura i sztuka średniowieczna oraz w jaki sposób funkcjonowało społeczeństwo feudalne. Przeczytasz również o schyłku epoki średniowiecza w Polsce i początkach kolejnej - renesansu.

Kluczowe wnioski:
 • Średniowiecze w Polsce trwało od X do XV wieku
 • W tym czasie Polska przyjęła chrześcijaństwo i rozwinęło się feudałne społeczeństwo
 • Powstały liczne zamki i twierdze, a także dzieła sztuki romańskiej i gotyckiej
 • Epoka średniowiecza dobiegła końca wraz z nastaniem renesansu w XV wieku
 • W artykule znajdziesz najważniejsze fakty dotyczące średniowiecza w Polsce

Okres średniowiecza w Polsce

Średniowiecze (epoka średniowiecza, co to średniowiecze) to okres w dziejach Europy i Polski trwający od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w V wieku do odkrycia Ameryki przez Kolumba pod koniec XV stulecia. W Polsce ramy czasowe średniowiecza wyznacza się od przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku do śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku.

Był to czas ogromnych zmian dla młodego państwa polskiego. Wraz z chrztem Polska dołączyła do grona krajów cywilizacji łacińskiej, przyjmując chrześcijaństwo obrządku zachodniego. Rozwinęło się feudalne społeczeństwo, z silną pozycją możnowładztwa i Kościoła. Powstały liczne grody, zamki i kamienne świątynie. W epoce średniowiecza ukształtował się także zalążek polskiej państwowości z silną władzą monarszą na czele.

Początki państwa polskiego

Proces formowania się organizmu państwowego na ziemiach polskich zapoczątkował Mieszko I z dynastii Piastów, który dokonał zjednoczenia plemion lechickich pod swoim berłem i przyjął chrzest w 966 roku. Ważnym wydarzeniem było zawarcie małżeństwa z Dobrawą, córką czeskiego księcia, co umocniło sojusz z sąsiednim państwem. Po śmierci Mieszka I w 992 roku władzę przejął jego syn Bolesław Chrobry, który kontynuował dzieło ojca i powiększał obszar państwa piastowskiego poprzez podboje terytorialne (m.in. Małopolska, Śląsk i Pomorze Zachodnie).

Uwieńczeniem jego rządów była koronacja na króla Polski w 1025 roku. Tym samym państwo polskie zyskało pełną podmiotowość na arenie międzynarodowej. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku nastąpił okres rozbicia dzielnicowego, który osłabił pozycję monarchy i doprowadził do walk wewnętrznych między książętami piastowskimi. Nie sprzyjało to rozwojowi państwa w niespokojnych czasach najazdów z zewnątrz (największym była najazd Mongołów w 1241).

Najważniejsze wydarzenia w średniowieczu

Epoka średniowiecza obfitowała w wiele istotnych wydarzeń, które ukształtowały państwo i społeczeństwo polskie. Najważniejsze z nich to:

 • Chrzest Polski w 966 roku
 • Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025 roku
 • Rozbicie dzielnicowe po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku
 • Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego w 1226 roku
 • Najazd Mongołów w 1241 roku
 • Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka w 1320 roku
 • Koronacja Władysława Jagiełły w 1386 roku
 • Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku

Czytaj więcej: Oskar Kolberg - Życie i dzieło polskiego etnografa | Biografia

Rozwój kultury i sztuki w średniowieczu

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa nastąpił intensywny rozwój kultury średniowiecznej w Polsce. Powstawały liczne klasztory, przy których otwierano szkoły katedralne i parafialne, kszałcące duchownych i dające elementarną edukację. Rozwijało się także budownictwo sakralne w stylach romańskim i gotyckim. Najcenniejsze zabytki to:

Architektura Katedra na Wawelu, bazylika na Lednicy, Kościół Mariacki w Krakowie
Malarstwo Poliptyk ze Strzelna, rękopisy iluminowane
Rzeźba Drzwi gnieźnieńskie, Pietà kaliska

Rozwijało się także szkolnictwo wyższe. W 1364 roku Kazimierz Wielki powołał Akademię Krakowską, a w 1397 roku Jadwiga Andegaweńska utworzyła Akademię w Wilnie.

Literatura i kroniki średniowieczne

W średniowieczu powstało wiele dzieł pisanych po łacinie, m.in. Kronika Galla Anonima, Kronika wielkopolska czy Kronika polska Wincentego Kadłubka. Utworami w języku polskim były Bogurodzica i pieśni religijne. Na uwagę zasługują również żywoty świętych, żywoty królów polskich oraz roty sądowe.

Organizacja społeczeństwa feudalnego

Średniowiecze - najważniejsze informacje, początek i koniec w Polsce

W średniowieczu wykształcił się system społeczny oparty na feudalizmie. Podstawową jednostką była wieś, a ludność dzieliła się na grupy:

 • możnowładców (rycerstwo i duchowieństwo)
 • włościan (chłopów)
 • mieszczan

Feudałowie posiadali majątki ziemskie, z których czerpali dochody. W zamian mieli obowiązki militarne wobec władcy. Chłopi pracowali na roli, oddając daniny feudałom w zamian za ochronę. Mieszczanie trudnili się rzemiosłem i handlem, ciesząc się szerszymi prawami niż pozostała ludność.

Feudalizm sprawił, że władza monarsza była ograniczona przez silną pozycję możnowładców. Król musiał dzielić się przywilejami i konsultować najważniejsze decyzje z baronami oraz hierarchami Kościoła.

Koniec epoki średniowiecza w Polsce

Schyłek średniowiecza wiąże się z osłabieniem dotychczasowego porządku feudalnego i napływem nowych prądów z Italii (renesans, humanizm). Umowną cezurą końca tej epoki jest rok 1492, kiedy to zmarł ostatni król średniowiecznej Polski - Kazimierz Jagiellończyk z dynastii Jagiellonów. Jego następcy (Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary) już w pełni wpisują się w realia monarchii renesansowej.

Podsumowując, średniowiecze to jedna z kluczowych epok w dziejach Polski. W tym czasie ukształtowały się podwaliny państwa, które przetrwało w różnych formach aż do czasów współczesnych. Równie ważne było umocnienie chrześcijaństwa i budowa tożsamości narodowej w oparciu o etnos polski. Notatka ze średniowiecza pozwala zrozumieć późniejsze procesy historyczne i docenić ich źródła sięgające wieków średnich.

Podsumowanie

Średniowiecze (epoka średniowiecza, co to średniowiecze) to niezwykle istotny okres w dziejach Polski, trwający od chrztu Mieszka I w 966 roku do śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku. To czas narodzin państwa polskiego, chrystianizacji, rozwoju kultury piastowskiej i budowy fundamentów pod przyszłą potęgę Rzeczypospolitej.

Najważniejsze wydarzenia średniowiecza to koronacja Bolesława Chrobrego, rozbicie dzielnicowe po śmierci Bolesława Krzywoustego, sprowadzenie Krzyżaków i najazd Mongołów. Epoka średniowiecza to również okres tworzenia się feudalnego społeczeństwa, ze szlachtą, duchowieństwem, chłopstwem i rodzącym się mieszczaństwem.

W sferze kultury powstawały liczne romanickie i gotyckie świątynie, a piśmiennictwo reprezentowały kroniki Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Utworzono uniwersytety w Krakowie i Wilnie, kształcące kadry dla rozwijającego się organizmu państwowego.

Notatka ze średniowiecza pozwala docenić proces formowania się narodu i państwa polskiego, które wyszły z tej epoki umocnione, by wejść w erę nowożytną już jako dojrzały twór polityczny i kulturowy.

Najczęstsze pytania

Średniowiecze to okres w dziejach Europy i Polski między upadkiem cesarstwa rzymskiego w V wieku a odkryciem Ameryki przez Kolumba pod koniec XV wieku. Była to epoka dominacji feudalizmu, rycerstwa, rozwoju chrześcijaństwa i sztuki romańskiej oraz gotyckiej.

W Polsce epoka średniowiecza wyznaczana jest ramami czasowymi od przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku do śmierci ostatniego króla średniowiecznego Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku.

Społeczeństwo średniowieczne dzieliło się na możnowładców (rycerstwo i duchowieństwo), chłopów, mieszczan oraz plebs miejski. Dominującą pozycję mieli feudałowie posiadający majątki ziemskie, z których czerpali dochody.

Do najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce należą: katedra na Wawelu, Kościół Mariacki w Krakowie, drzwi gnieźnieńskie, kroniki Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, Bogurodzica.

Umowną cezurą końca średniowiecza i początkiem renesansu jest w Polsce rok 1492, kiedy zmarł król Kazimierz Jagiellończyk. Jego następcy (Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk) już w pełni wpisywali się w realia epoki odrodzenia.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 2. Syntezator muzyczny - Syntetyzator dźwięku online
 3. Czy gwiazdor KISS Paul Stanley obawiał się o swoje zdrowie? Szczegóły wstrząsającej sytuacji
 4. Tuba - historia, rodzaje i budowa tego dętego instrumentu muzycznego
 5. John Squire zachwala Liamo Gallaghera jako jednego z największych głosów rock and rolla wszech czasów
Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska

Wokalistka z duszą, zachęcam do eksploracji własnego głosu. Techniki wokalne i emocjonalny przekaz piosenek to moja specjalność. Muzyka łączy naszą duszę z melodią życia.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Muzy greckie - mitologia i znaczenie
KulturaMuzy greckie - mitologia i znaczenie

Greckie Muzy - barwne postacie z mitologii greckiej, które patronowały sztuce i nauce. Poznaj historię dziewięciu sióstr-muz, ich kult, symbole i wpływ na twórczość.

Koniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce
KulturaKoniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce

Przełomowy moment w historii Europy - koniec epoki renesansu. Przeczytaj o upadku Republiki Florenckiej, schyłku malarstwa włoskiego, hamowaniu nauki przez kontrreformację czy wpływie wojen religijnych na kulturę. Poznaj procesy, które doprowadziły do zmierzchu tego niezwykłego okresu w dziejach.

Charakterystyka baroku - cechy epoki
KulturaCharakterystyka baroku - cechy epoki

Barok Charakterystyka - przewodnik po najważniejszych cechach i przejawach epoki baroku w architekturze, sztuce, muzyce i ówczesnym stylu życia. Poznaj dynamikę i ekspresję barokowej estetyki.