Wokal

Chorał gregoriański - muzyka, historia, znaczenie

Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk15 stycznia 20249 min
Chorał gregoriański - muzyka, historia, znaczenie

Śpiew gregoriański to jedna z najstarszych form muzyki liturgicznej, której historia sięga czasów średniowiecza. Chorał gregoriański rozwinął się na przestrzeni kilku wieków, zyskując ogromne znaczenie dla kultury chrześcijańskiej.

Kluczowe wnioski:
 • Śpiew gregoriański wywodzi się z tradycji wczesnochrześcijańskiej i był stopniowo ujednolicany i porządkowany od IV do X wieku.
 • Odegrał istotną rolę w rozwoju zachodniej notacji muzycznej i praktyki wykonawczej.
 • Chorałem posługiwano się głównie podczas mszy i nabożeństw, towarzyszył większości obrzędów religijnych.
 • Gregoriańszczyzna przeżywała okresy zastoju i odrodzenia, do dziś jest obecna w Kościele katolickim.
 • W średniowieczu pielęgnowano i rozwijano śpiew chorałowy w klasztorach oraz na dworach królewskich i książęcych.

Śpiew gregoriański - geneza

Śpiew gregoriański, nazywany również chorałem gregoriańskim lub cantus planus, wywodzi się z monodycznej tradycji muzyki liturgicznej pierwszych chrześcijan. Jego początki sięgają IV wieku, kiedy to zaczęły kształtować się melodyczne formuły psalmów i hymnów, wykonywanych podczas nabożeństw.

Gregoriańszczyzna stanowiła kontynuację dorobku wczesnochrześcijańskiego śpiewu liturgicznego. Czerpała zarówno z tradycji żydowskiej, jak i pogańskiej. W miarę upływu czasu była ujednolicana i porządkowana. Największy wkład miał tu papież Grzegorz Wielki, stąd często mówi się o "śpiewie grzegoriańskim".

W VII wieku papież Grzegorz I, znany też jako Grzegorz Wielki, zebrał i skodyfikował pieśni oraz modlitwy stosowane w liturgii rzymskiej. Porządkowaniem repertuaru muzycznego zajęła się specjalna szkoła śpiewu związana z bazyliką św. Piotra.

Chorał gregoriański nawiązuje do tradycji starożytnego Rzymu. Był kultywowany początkowo w kościele zachodnim na terenie Italii i Galii.

Rola Kościoła w rozwoju śpiewu liturgicznego

Kościół odegrał znaczącą rolę w krzewieniu i rozwijaniu monodycznego śpiewu religijnego. Jego głównym ośrodkiem i centrum był Rzym, gdzie zalążki późniejszego śpiewu gregoriańskiego były wypracowywane i doskonalone. Z wczesnych etapów jego rozwoju niewiele zachowało się śladów, lecz wiadomo że najpierw miał on charakter lokalnych tradycji.

Papież Grzegorz Wielki w istotny sposób wzbogacił i ujednolicił tę spuściznę, dzięki czemu chorał gregoriański przybrał w miarę stabilną postać. Choć trudno mówić o ścisłym kodyfikowaniu tego repertuaru, gdyż wiele pieśni liturgicznych wciąż podlegało regionalnym wariacjom i improwizacji, to porządkujące działania ze strony Kościoła pozwoliły na jego szerokie rozpowszechnienie i osadzenie w tradycji zachodniego chrześcijaństwa.

Śpiew gregoriański - rozwój w IX-X wieku

W IX-X wieku chorał gregoriański rozprzestrzenił się w całej Europie dzięki misjom wśród ludów germańskich. Został zaadaptowany do języków lokalnych, dzięki temu mógł służyć różnym społecznościom chrześcijańskim, nie tylko tym posługującym się łaciną. Niósł ze sobą zachodnie wzorce kulturowe i cywilizacyjne.

W okresie karolińskim śpiew liturgiczny był wykorzystywany do unifikacji obrządku religijnego na nowo chrystianizowanych obszarach. Doprowadzono do ujednolicenia melodyki i asymilacji różnych tradycji regionalnych. Karol Wielki przywiązywał dużą wagę do krzewienia cantus planus we Francji i w Niemczech. Powstawały wtedy liczne szkoły gregoriańskie związane z największymi ośrodkami kościelnymi.

Chorał gregoriański stawał się ważnym elementem unifikacji kulturowej państwa karolińskiego. Czerpiąc z monastycznej spuścizny wczesnego średniowiecza, został zaadaptowany na ceremoniał dworski i służył reprezentacji władzy monarszej.

Chorał gregoriański szerzył się dzięki misjom chrystianizacyjnym i osadnictwu mnichów. Poza swym pierwotnym charakterem sakralnym nabierał też znaczenia świeckiego jako symbol władzy królewskiej i atrybut dworu.

Rola klasztorów benedyktyńskich

Duża w tym zasługa zakonów, szczególnie benedyktyńskich, które zakładały swoje placówki i ośrodki kulturalne. Klasztory przejęły obowiązek liturgicznego kształcenia duchownych oraz edukacji ogólnej ludności. Mnisi uczyli śpiewów chorałowych i prowadzili też działalność kopistyczną. Przepisywali manuskrypty z pieśniami liturgicznymi, dopracowywali zapisy nutowe, standaryzowali notację muzyczną.

W klasztorach benedyktyńskich szerzyła się więc znajomość cantus planus od IX do XI wieku. Był tam uprawiany na wielką skalę, wchodził nie tylko w skład praktyk religijnych, ale także codzienności mniszej. Niósł z sobą wartości estetyczne i duchowe.

 • Śpiew gregoriański był sposobem na chrystianizację ludów zamieszkujących imperium karolińskie.
 • Cantus planus został powszechnie zaadaptowany jako obrządkowa forma muzyki w różnych krajach Europy dzięki działalności duchownych i zakonników.

Czytaj więcej: Kompleksowe Ćwiczenia dla Wokalistów: Zwiększ Jakość Głosu z Profesjonalnymi Treningami

Śpiew gregoriański - reforma papieża Grzegorza

Papież Grzegorz Wielki pochodził z rzymskiej rodziny szlacheckiej. Wstąpił do służby publicznej, następnie został mnichem. W 590 roku został wybrany na papieża i sprawował ten urząd aż do śmierci w 604 roku. Był osobą o wielkim autorytecie i przyczynił się do umocnienia pozycji papiestwa.

Jako jeden z najwybitniejszych papieży wczesnego średniowiecza, Grzegorz I dokonał wielu reform w zakresie liturgii, teologii, organizacji Kościoła czy prawa kanonicznego. Jego zasługą było skodyfikowanie repertuaru śpiewów kościelnych, które do dziś funkcjonują pod nazwą chorału gregoriańskiego lub gregoriańszczyzny.

Papież skupił się na uporządkowaniu i usystematyzowaniu śpiewów wykorzystywanych w obrzędach religijnych. Chciał wzmocnić jednolitość obrządku rzymskiego. Pracami nad kodyfikacją pieśni liturgicznych kierował diakon Jan, przełożony papieskiej szkoły śpiewu.

Grzegorz zatroszczył się o zachowanie starszych tradycji muzyki kościelnej. Chorał nabierał większej powagi i wzniosłości. Usunięto elementy bardziej swobodne czy ludowe. Reforma przyczyniła się do rozpowszechnienia cantus planus w całym Kościele zachodnim.

Wymiar reform Grzegorza Wielkiego Zakres oddziaływania chorału gregoriańskiego
- ujednolicenie liturgii rzymskiej - muzyka sakralna
- kodyfikacja pieśni kościelnych - ceremoniał religijny
- umocnienie autorytetu Stolicy Apostolskiej - praktyki zakonne
- powiększenie skarbca śpiewów liturgicznych - twórczość teoretyków muzyki

Reformy soborowe

Również reformy soborowe podjęte w XIII wieku przyczyniły się o ożywienia śpiewu chorałowego. Sobór laterański IV w 1215 podkreślił rolę muzyki kościelnej oraz potrzebę czuwania nad jednością tradycyjnej melodyki gregoriańskiej.

Postanowienia soboru potwierdzały wiodącą rolę śpiewów chorałowych w liturgii. Domagały się przywrócenia jedności cantus planus. Świadczyły o tym, że mimo upływu kilkuset lat od kodyfikacji chorału przez Grzegorza Wielkiego, wpływy gregoriańszczyzny wciąż były żywe w Kościele zachodnim.

Śpiew gregoriański - muzyka i teksty

Chorał gregoriański - muzyka, historia, znaczenie

Muzyka gregoriańska jest śpiewem jednogłosowym, monodycznym - na ogół wykonywanym przez pojedynczego solistę lub chór chłopięcy. Ze względu na zastosowanie skali diatonicznej można powiedzieć, że chorał opiera się na systemie dźwiękowym charakterystycznym dla systemu dur-moll. Jednak ze względu na swoją specyfikę jest wolny od harmonizacji, przez co osiąga wrażenie nieskończoności i ponadczasowości.

Teksty śpiewów chorałowych związane są głównie z liturgią, ale powstawały też pieśni okazjonalne na uroczystości kościelne i świeckie. Mogły mieć charakter modlitewny, medytacyjny, narracyjny. Były tworzone w języku łacińskim, co ułatwiało ich rozpowszechnianie w różnych regionach.

Cechy muzyczne

Chorałem gregoriańskim nazywamy śpiew jednogłosowy lub wielogłosowy w stylu jednogłosowym, wykonywany bez instrumentów, któremu towarzyszy tekst liturgiczny. Charakteryzuje się prostotą i surowością środków muzycznego wyrazu. Najważniejsze cechy to:

 • monodia - śpiew solowy lub chóralny bez akompaniamentu
 • brak harmonii
 • skala diatoniczna
 • modalność - stosowanie skal modów kościelnych
 • swobodny rytm wynikający z akcentów tekstu
 • powolne tempo

Śpiew chorałowy odznacza się powagą, wzniosłością i prostotą. Czerpie inspirację z Pisma Świętego, ma charakter kontemplacyjny, skłania do refleksji.

Śpiew gregoriański - rola w liturgii

Muzyka gregoriańska od samego początku stanowiła nieodłączny element liturgii chrześcijańskiej. Towarzyszyła głównym obrzędom religijnym - mszy świętej, nieszporom, jutrzni. Była obecna w praktykach brewiarzowych. Poszczególne śpiewy przypisane były do określonych fragmentów ceremonii.

Pełniła ważną funkcję w afirmacji wiary, pomagała w skupieniu, wprawiała w podniosły, radosny bądź refleksyjny nastrój. Pomaga przeżywać misterium odkupienia podczas Eucharystii, kontemplować biblijne prawdy, budzić pokorę i nadzieję zbawienia.

Śpiew

Podsumowanie

Śpiew gregoriański, zwany też chorałem gregoriańskim, to jedna z najstarszych form muzyki liturgicznej, która rozwinęła się w okresie średniowiecza. Wywodzi się z monodycznych śpiewów pierwszych chrześcijan. Jej geneza łączy się z działalnością papieża Grzegorza Wielkiego, który dokonał kodyfikacji repertuaru śpiewów stosowanych w liturgii. Te jednogłosowe, pozbawione harmonii pieśni były wykonywane a cappella podczas mszy i nabożeństw. Towarzyszyły najważniejszym obrzędom religijnym.

Chorał gregoriański szerzył się w średniowiecznej Europie wraz z chrystianizacją nowych obszarów. Odegrał doniosłą rolę w kulturze zachodniego chrześcijaństwa - kształtował praktykę muzyczną, rozwijał zapis nutowy, oddziaływał na późniejsze style i gatunki. Był kultywowany w szkołach klasztornych. Reformy soborowe dążyły do przywrócenia czystości cantus planus zgodnie z pierwotną tradycją. Chorał gregoriański do dziś funkcjonuje w liturgii Kościoła katolickiego.

Muzyka gregoriańska cechuje się prostotą środków, surowością brzmienia, brakiem harmonii, opiera się na skali diatonicznej. Ma charakter kontemplacyjny i medytacyjny. Pieśni chorałowe, wykonywane w języku łacińskim, czerpią inspirację z Pisma Świętego. Melodie gregoriańskie są nośnikiem teologicznych prawd, służą do wyrażania uniwersalnych wartości religijnych i duchowych.

Największy rozkwit gregoriańszczyzna przeżywała od IX do XII stulecia. Obecnie mamy do czynienia z ponownym ożywieniem zainteresowania chorałem, czego świadectwem są liczne festiwale, nagrania płytowe czy badania naukowe w zakresie cantus planus. Śpiew gregoriański wciąż pozostaje żywym elementem tradycji Kościoła rzymskokatolickiego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. "Hurt" Załogi G: Rozkodowanie emocji zawartych w tekście
 2. 2Koncerty wiolonczelowe: Unikaj wszelkich błędów i rozczarowań
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Biografia Mozarta: życie, dzieła, ciekawostki
 5. Niebywała okazja nabycia legendarnego naszyjnika Elvisa Presleya na aukcji
Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk

Pasjonat gitar i instrumentów strunowych. Na blogu dzielę się wiedzą o grze i wyborze sprzętu. Muzyka to moja droga życiowa.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły